Vondstverhalen

Wat ging er vooraf aan de beep van een mega? Lees hier het volledige verhaal van de ontdekking.

Big Day 10 mei 2024

30 mei 2024  ·  Anton Cnudde, Elias Tibax, Bjarne Verhaeghe en Peter Wijnsouw  ·  1719 × bekeken

Op 10 mei 2024 ondernamen Anton Cnudde, Elias Tibax, Bjarne Verhaeghe en Peter Wijnsouw een ambitieuze poging om een zo hoog mogelijk aantal vogelsoorten op één dag waar te nemen binnen de Belgische landsgrenzen. Ze slaagden erin een indrukwekkend record neer te zetten en nemen ons mee in het verhaal van hun big day!

De Big Day

In onze vriendengroep heerst er al enkele jaren een nieuwsgierigheid over de afwezigheid van Big Days in de Belgische vogelaarscommunity: in alle omliggende landen zijn er jaarlijkse competities waarbij er door verschillende teams geprobeerd wordt om zoveel mogelijk vogelsoorten te scoren binnen één kalenderdag: dit voornamelijk binnen specifieke administratieve grenzen, maar occasioneel ook op nationaal niveau. Na wat online speurwerk en navragen bij enkele vogelaars bleek het huidige record in België een indrukwekkende, doch haalbare 144 soorten door Geert Spanoghe, waarnaar verwezen wordt in dit artikel.

Tijdens de voorbereiding werd de overweging van het al dan niet betrekken van de Ardennen (meer specifiek regio Hautes Fagnes, voor het tweede deel van de nacht en de vroege ochtend) meerdere keren gemaakt: uiteindelijk werd er beslist dat er te veel kostbare tijd verloren zou gaan bij de verplaatsingen tussen de verschillende plaatsen, die ook nog eens voornamelijk ‘s ochtends zouden plaatsvinden, wanneer je eigenlijk vooral buiten wil zijn. Om dezelfde reden werden ook Limburg en Vlaams-Brabant uitgebreid overwogen, maar uiteindelijk niet bezocht op de Big Day. De echte voorbereiding kon beginnen: na menig dag op de Fonteintjes werden omliggende gebieden goed gecheckt om een hele reeks backup locaties voor soorten achter de hand te houden, en in de nodige gebieden werden lokale rondjes gemaakt. Voor de zeldzamere soorten, inclusief late overwinteraars en vroege broedsoorten werd er voornamelijk online voorbereid: het dagelijks checken van waarnemingen.be de dagen voor de Big Day zelf sprak voor zich, en een snel overzicht met locaties zorgde ervoor dat we op de dag zelf konden rekenen op goede informatie van welke soorten op welke plaats mogelijk zouden zijn.

Nachtzwaluwen waren zo vroeg op het jaar nog maar dun gezaaid, dus om zeker te zijn van deze soort op de daglijst startten we in de Gemeentebossen van Lille: hier waren er toch al meldingen van een aantal zangposten. Dit lukte meteen, met minstens drie zingende vogels als allereerste soort van de dag. Een nèt voor middernacht overvliegende Houtsnip liet zich niet meer horen, maar een ver bedelende Bosuil deed dat wel.

 • 1. Nachtzwaluw
 • 2. Bosuil
 • 3. Houtduif

De eerste soort is binnen! (©Peter Wijnsouw)

Hierna werd er meteen doorgereden naar Lovenhoek, waar verschillende bos- en moerassoorten samen voorkomen, terwijl er onderweg vanuit de auto gezocht werd naar uilen. Nabij een bekende broedplaats zat een Steenuiltje mooi open. In Lovenhoek bleef een geplande zingende Roerdomp stil, maar een roepende Kerkuil bespaarde ons elders tijd en was dus een mooie binnenkopper.

 • 4. Steenuil
 • 5. Meerkoet
 • 6. Blauwborst
 • 7. Bosrietzanger
 • 8. Kerkuil
 • 9. Grauwe Gans

Al spotlightend voor uilen werd er vervolgens doorgereden naar het Viersels Gebroekt, waar al bijna een maand lang meerdere Porseleinhoenders gehoord werden. Tussen 01:25 en 03:00 werd er geen gehoopte Ransuil gevonden, hoewel meerdere jagende Kerkuilen op afstand de spanning steeds hoog hielden. Wel hoorden we twee Waterrallen, minstens vier Porseleinhoenders, een verre Sprinkhaanzanger (de enige van de dag!), en kort na aankomst een Pontische Meeuw met gebroken vleugel die daar ook al een tijdje rondhangt.

 • 10. Knobbelzwaan
 • 11. Cetti's Zanger
 • 12. Waterral
 • 13. Waterhoen
 • 14. Kleine Karekiet
 • 15. Nachtegaal
 • 16. Porseleinhoen
 • 17. Groenpootruiter
 • 18. Rietzanger
 • 19. Kievit
 • 20. Wilde Eend
 • 21. Pontische Meeuw
 • 22. Krakeend
 • 23. Spreeuw
 • 24. Sprinkhaanzanger
 • 25. Blauwe Reiger

Onderweg naar een tweede locatie die voorbereid was voor Ransuil planden we langs een Roekenkolonie te passeren, om Roek eventueel te horen of met warmtekijker en zaklamp te vinden: dit zou allicht onze laatste kans zijn om deze soort bij te schrijven op de Big Day. Dit bleek echter geen succes: er werd verspreid over een uur bij drie nestkolonies gestopt, maar bij alle drie bleken de Roeken onvindbaar. Ook Ransuilen bleken een stuk lastiger dan verwacht, zelfs met twee warmtekijkers kregen we er geen enkele gevonden. Een onverwachte zelfgevonden Porseleinhoen en een topwaarneming van twee Steenmarters hielden de moed gelukkig hoog, ondanks we eigenlijk meer hadden verwacht van de eerste vier uren van de dag.

 • 26. Ekster
 • 27. Zwarte Kraai

Omstreeks 04:25 kwamen we toe aan Salphen, nabij het voormalige vliegveld van Oostmalle, om daar het komende uur een reeks heide- en bossoorten af te vinken waar we verder geen kans meer op zouden maken. Zowel een nachtzwaluw als een bosuil zongen sporadisch maar luidkeels en verklaarden daarbij onze eerste stop in het Gemeentebos van Lille totaal overbodig. Belangrijke soorten als Houtsnip, Boomleeuwerik, Gekraagde Roodstaart, Kuifmees, Boompieper, Grote Lijster en Goudhaan werden allemaal zonder al te veel problemen bijgeschreven. Een Zwarte Mees werd door drie van de vier teamleden gehoord en kon daardoor ook worden aangevinkt. Volgens de internationaal gangbare regels moeten alle getelde soorten gehoord worden door de helft van de leden +1, en mag er maximaal 5% van de soorten niet door alle leden gezien of gehoord worden. Op de terugweg vond Peter een roepende Wielewaal, die kort nadien door de rest gehoord werd: een handige bonussoort, want ook dit bleek de enige van de dag.

 • 28. Boomleeuwerik
 • 29. Boerenzwaluw
 • 30. Gekraagde Roodstaart
 • 31. Merel
 • 32. Roodborst
 • 33. Houtsnip
 • 34. Bonte Vliegenvanger
 • 35. Boompieper
 • 36. Tuinfluiter
 • 37. Koolmees
 • 38. Zwartkop
 • 39. Kuifmees
 • 40. Winterkoning
 • 41. Pimpelmees
 • 42. Tjiftjaf
 • 43. Grote Lijster
 • 44. Grauwe Vliegenvanger
 • 45. Zwarte Mees (3/4)
 • 46. Goudhaan
 • 47. Boomkruiper
 • 48. Vink
 • 49. Zanglijster
 • 50. Wielewaal
 • 51. Boomklever

Het vliegveld van Oostmalle in de schemering (©Peter Wijnsouw)

Hierna werd er terug richting Lovenhoek gereden, om daar een andere reeks bossoorten en de eerste moerassoorten te proberen. Alvorens daar om 05:55 toe te komen werden onderweg nog enkele algemenere soorten bijgeschreven, inclusief de enige twee Zwarte Roodstaarten van de dag.

 • 52. Huismus
 • 53. Kauw
 • 54. Heggenmus
 • 55. Buizerd
 • 56. Zwarte Roodstaart

Elias in de Lovenhoek (©Anton Cnudde)

Teruggekomen in Lovenhoek volgden dankzij Elias’ kennis van het gebied de nieuwe soorten vrij snel, hoewel een eerder gevonden Kleine Bonte Specht niet wilde meewerken en een Appelvink slechts door twee teamleden gehoord werd. Anderzijds waren een zingende Goudvink en Matkop beiden wel enorme meevallers: die durven soms toch echt goed lastig zijn in mei, en zeker die laatste hadden we niet meer verwacht! Ditmaal werkte de Roerdomp gelukkig wél mee.

 • 57. Koekoek
 • 58. Goudvink
 • 59. Zwarte Specht
 • 60. Roerdomp
 • 61. Turkse Tortel
 • 62. Grote Bonte Specht
 • 63. Middelste Bonte Specht
 • 64. Grasmus
 • 65. Matkop
 • 66. Aalscholver

Middelste Bonte Specht Leiopicus medius (©Elias Tibax)

Door het om 07:20 nog steeds ontbreken van Kleine Bonte Specht, Vuurgoudhaan en Appelvink op onze lijst maakten we noodgedwongen een korte omweg richting het Binnenbos, waar Elias territoria van Vuurgoudhaan en Appelvink kende. Hier kon meteen ook het lokale koppeltje Grote Gele Kwikstaarten aangevinkt worden, evenals een laatste reeks ontbrekende bossoorten. Het grootste deel van de doelsoorten liet zich meteen zien of horen, maar Kleine Bonte Spechten bleken op alle korte stopplaatsen in het bos volledig onvindbaar.

 • 67. Holenduif
 • 68. Roodborsttapuit
 • 69. Gaai
 • 70. Grote Gele Kwikstaart
 • 71. Appelvink
 • 72. Vuurgoudhaan
 • 73. Witte Kwikstaart

Ondertussen was Peter Tibax, Elias’ vader, parallel een rondje in de regio aan het maken, waardoor we snel confirmatie kregen dat de gisteren in de Varenheuvel aanwezige Bosruiters, Zomertalingen en vooral Temmincks Strandloper nog ter plaatse waren. Toen we daar rond 08:20 toekwamen bleken de Zomertalingen plots onvindbaar, maar beide steltlopers waren mooi meegenomen. Dit was de enige Temmincks Strandloper die we deze dag zagen, hetzelfde gold voor een nabij aanwezige Spotvogel.

 • 74. Ooievaar
 • 75. Kneu
 • 76. Slobeend
 • 77. Scholekster
 • 78. Gele Kwikstaart
 • 79. Kokmeeuw
 • 80. Spotvogel
 • 81. Temmincks Strandloper
 • 82. Bosruiter
 • 83. Oeverloper
 • 84. Kleine Mantelmeeuw
 • 85. Bergeend
 • 86. Rietgors

Bij Emblem werden de daar de dag eerder gevonden Zomertortels ondertussen terug gemeld, dus een korte omweg werd ingelast: we zaten enerzijds door het bijkomend bezoeken van het Binnenbos wel licht achter op schema. Anderzijds moesten we niet nogmaals naar het Viersels Gebroekt, omdat het grootste deel van de benodigde soorten daar reeds gezien werd. Aangekomen op de plaats van de tortels werden ze snel gehoord en gezien, en kon er doorgezet worden richting AWW5.

 • 87. Staartmees
 • 88. Zomertortel
 • 89. Gierzwaluw

Rond 09:30 kwamen we toe in de vogelkijkhut van AWW5 te Eeckhoven, waar bleek dat de langblijvende IJsduiker niet langer aanwezig was op de plas; Een snelle blik op waarnemingen toonde dat hij hier drie dagen eerder voor het laatst gezien was, dit hadden we dus moeten zien aankomen! De enige vier grote Larussen op het bekken bleken wonderbaarlijk allemaal Pontische Meeuwen, waardoor de hoop op een Geelpootmeeuw vandaag ook kelderde. Na een half uurtje scannen met weinig resultaat vonden we het hier genoeg geweest en maakten we vaart richting Linkeroever: er moesten tenslotte nog heel wat soorten gezien worden!

 • 90. Fuut
 • 91. Kuifeend
 • 92. Visdief
 • 93. Torenvalk

Omstreeks 10:30 kwamen we toe aan het Groot Rietveld, de meest consistente plek voor Baardman in België. Onderweg kwamen we langs de weg eerst nog een Tapuit tegen, bovenop een zandheuvel die daar lag in kader van de wegenwerken nabij de toekomstige Oosterweelverbinding. Eenmaal toegekomen werden Baardmannetjes snel gevonden, maar een pleisterende Purperreiger bleek minder coöperatief.

 • 94. Tapuit
 • 95. Veldleeuwerik
 • 96. Zwartkopmeeuw
 • 97. Grote Zilverreiger
 • 98. IJsvogel
 • 99. Tafeleend
 • 100. Baardman
 • 101. Dodaars
 • 102. Zilvermeeuw

Er werd vaart gemaakt richting regio Doel, waar nog een aantal belangrijke soorten te vinden waren. Snelle stops bij de Verrebroekse Plassen en Drijdyck leverden wel de gehoopte Draaihals, Steltkluten en Zwarte Stern op, maar het langblijvend koppeltje Zwarte Ibissen bleek onvindbaar. Bij Drijdyck kwamen we wel Wout De Rouck, Simon Vyncke en Michaël Vandeput tegen, waarmee snel informatie uitgewisseld werd: de Kolganzen bij Doel zaten er vandaag ook nog!

 • 103. Bruine Kiekendief
 • 104. Lepelaar
 • 105. Oeverzwaluw
 • 106. Graspieper
 • 107. Draaihals
 • 108. Steltkluut
 • 109. Zwarte Stern
 • 110. Tureluur

Visdief Sterna hirundo (©Elias Tibax)

Ondertussen was het 12:05, en waren we de helft van de dag alweer voorbij. We maakten ons ergens wel wat zorgen over het tempo. Enerzijds wil je die 110de soort op een Big Day toch echt wel eerder aantikken dan het middaguur. Anderzijds hadden we in de ochtend wel de focus gelegd op lastiger te vinden soorten, en misten we nu toch nog een aantal vrij eenvoudige binnenkoppers als Groene Specht en Braamsluiper... Goed, we hadden dus geen tijd te verliezen, doorkarren geblazen richting Putten West en de Doelpolders! Daar werd al snel vanuit de auto een koppeltje Graszangers aangetikt, werden een aantal late overwinteraars als Kolgans en Smient snel bijgeschreven, een aantal koppeltjes Geoorde Futen efficiënt gevonden, en bedacht Bjarne gelukkig dat het wel eens handig zou kunnen zijn om alvast de Slechtvalken van de Kerncentrale te zien. Zo gezegd, zo gedaan, en we konden door naar de Prosperpolder! Hier was het echter laagtij, waardoor het tweetal Strandplevieren dat hier de dag eerder verbleef onvindbaar bleek.

 • 111. Putter
 • 112. Brandgans
 • 113. Grutto
 • 114. Kluut
 • 115. Graszanger
 • 116. Kolgans
 • 117. Geoorde Fuut
 • 118. Smient
 • 119. Slechtvalk
 • 120. Wulp

We hadden ondertussen wat vertraging opgelopen, waardoor we genoodzaakt waren om te vertrekken richting kust, en een volgende stop voor één soort moesten schrappen. Toen we bijna aan Kieldrecht waren kregen we echter bericht van Wout dat ze een Paapje in beeld hadden, en deze in beeld zouden houden tot wij er waren! Heel even omkeren voor eengegarandeerde soort kon er nog wel bij. Ondanks dat hij vrijwel direct na aankomst wegvloog werd hij nog wel gezien door drie van de vier teamleden, en telt hij dus mee. Een Visarend moet hier quasi over onze hoofden gevlogen hebben, maar werd jammer genoeg niet opgepikt.

 • 121. Paapje (3/4)
 • 122. Huiszwaluw

De tocht naar de kust werd verdergezet. Een korte stop naast de snelweg bij Assenede omstreeks 14:15 voor een door Peter goed voorbereide Ringmus en Patrijs leverde enkel de mussen op, maar niet getreurd, want voor Patrijs hadden we nog wel backup-plekken.

 • 123. Ringmus

Een half uurtje later kwamen we toe aan de Hoekevaartweiden, waar een groepje voorbereide Pijlstaarten volledig spoorloos bleken. Een zeer snelle stop aan Kleiputten Nieuwe Vrede bleek wel voldoende voor één van de lokale Kwakken. Deze vogels zijn op deze locatie al minstens 20 jaar aanwezig, met tenminste een gedeeltelijke origine uit het voormalige vogelpark in het Zwin. Ondertussen houdt het Zwin echter al vele jaren geen Kwakken in gevangenschap, en valt uitwisseling met populaties in Zeeland in de lijn der verwachting, zeker als er gekeken wordt hoe vaak deze soort langs Breskens passeert. Onze vogel was een tweede kalenderjaar, en dus gegarandeerd geboren vele jaren nadat het vogelpark gesloten werd in 2012.

 • 124. Kleine Zilverreiger
 • 125. Bontbekplevier
 • 126. Kwak

Door het ontbreken van Pijlstaarten en Wintertalingen in de Hoekevaartweiden maakten we een omleiding via alle zichtbare plassen op de Kleyne Vlakte aan het Zwin Natuurpark. De twee winterse eenden werden daar ondanks uitgebreid speurwerk niet meer gevonden, een enkele Zomertaling gelukkig nog wel.

 • 127. Zomertaling
 • 128. Bonte Strandloper
 • 129. Grote Mantelmeeuw

De dag werd zo voorbereid dat we rond hoogtij om 15u50 aan de Zwinuitbreiding zouden staan; vaak is hoogtij daar ideaal om snel alle zoutwater-steltlopers te kunnen noteren, maar bij té hoog water loop je altijd wel het risico dat nagenoeg alles onder water staat. Dat laatste bleek vandaag het geval, en het water stond hoger dan we ooit hadden meegemaakt! Gelukkig waren de schelpenstrandjes, aangelegd als broedeilanden voor Strandplevieren en sterns, niet overstroomd, waardoor alle strandlopers daarop geconcentreerd zaten. Op zich handig om dingen terug te vinden, maar door de vrij grote groep plevieren en de dichtere vegetatie ook mogelijk om dingen snel te verliezen. Exact dit laatste gebeurde met een Strandplevier, die Peter en Anton kort in beeld hadden maar vrijwel direct in de vegetatie verloren. Deze Strandplevier werd niet meer teruggevonden, en kon dus jammer genoeg niet meegeteld worden op de daglijst. Een groot aantal andere steltlopers werden gelukkig wel gezien, en enkelingen van Kleine Strandloper, Kemphaan en Rosse Grutto waren wel fijn om hier op te pikken. Daar tegenover ontbrak er van Zwarte Ruiter en Krombekstrandloper jammer genoeg alle spoor.

 • 130. Grote Stern
 • 131. Stormmeeuw
 • 132. Zilverplevier
 • 133. Kanoet
 • 134. Regenwulp
 • Strandplevier (2/4)
 • 135. Rosse Grutto
 • 136. Kleine Strandloper
 • 137. Dwergstern
 • 138. Kemphaan
 • 139. Drieteenstrandloper

Door de gemiste Pijlstaart en de half-gemiste Strandplevier werd er redelijk wat tijd verloren. Rond 17:15 zaten we al drie kwartier achter op schema, dus moesten we vaart maken om de rest van de dag nog te kunnen vervolledigen. Bij het vertrekken vanuit het Zwin kwam hier echter verandering in: ik (Anton) zag ineens een slanke kiek, vlak boven de weg, recht voor ons! Zo’n enorm slank ding kon natuurlijk enkel een Grauwe Kiekendief zijn, maar dankzij het vakkundig afplaten door Bjarne waren we helemaal zeker. Tijdens het doorsturen van de melding zijn we hem uit het oog verloren, maar tijdens het subsequent rondscannen vonden we wel drie overvliegende reigers, waarvan twee Purperreigers bleken! Dit soort vogels zijn exact wat je nodig hebt op een Big Day, en waren dus enorm mooi meegenomen zonder er al te veel tijd aan te verliezen.

 • 140. Grauwe Kiekendief
 • 141. Purperreiger

Grauwe Kiekendief Circus pygargus (©Bjarne Verhaeghe)

De tocht werd verdergezet: Uitkerke Polders, seawatch bij Oostende, en een rondje Blankaart stonden nog op de planning, maar we zaten achter op schema. Er werd beslist om de Uitkerke Polders te skippen: een langblijvende Kleine Rietgans daar werd slechts heel inconsistent gemeld, en nagenoeg alle andere mogelijke dagsoorten zouden ook mogelijk zijn bij de Blankaart. Onderweg naar de haven van Oostende werd er wel nog snel even gestopt langs de Achterhaven van Zeebrugge, waar we dichtbij de weg Kleine Plevieren en een zingende Snor wisten zitten.

 • 142. Kleine Plevier
 • 143. Snor

Eenmaal toegekomen in de haven van Oostende hadden we drie belangrijke doelsoorten: de Steenlopers die hier nagenoeg jaarrond aanwezig zijn, een groepje Paarse Strandlopers waarvan er dit jaar meer dan gewoonlijk zijn blijven hangen, en een vrouwtje Eider dat hier ook al sinds de winter rondhangt op het strand. Alledrie werden rond 19:00 vlot gevonden.

 • 144. Steenloper
 • 145. Paarse Strandloper
 • 146. Eider

Eider Somateria mollissima (©Bjarne Verhaeghe)

Ondertussen was er toch een aardig NNO-windje opgerukt: toch maar even seawatchen geblazen! Echte zeesoorten schitterden jammer genoeg door afwezigheid, maar de zee vloog wél vol sterns, dus er was toch wat hoop op iets leuks. Een goede kanshebber voor Noordse Stern kon jammer genoeg niet afgemaakt worden, maar na een klein half uurtje haalde Bjarne stevig uit met een Reuzenstern, knal over de westelijke strekdam en dus quasi over onze hoofden! Een kwartier seawatchen daarna bracht geen mogelijke Noordse Sterns meer met zich mee, dus vertrokken we toch maar richting de volgende stop, alvorens te veel tijd te verliezen. Na een korte dip in het gezamenlijke energieniveau zat de moed er weer goed in!

 • 147. Reuzenstern

Reuzenstern Hydroprogne caspia (©Bjarne Verhaeghe)

Tijdens het seawatchen werd er besproken wat de beste koers voor de rest van de avond zou zijn. Er waren nog een aantal blinkende gaten op de lijst: soorten als Fitis, Groenling, Braamsluiper, Sperwer en Groene Specht allicht de ergste. Door verloren tijd begonnen alle minuten ondertussen écht te tellen, dus vonden we het logisch om de verdere en de door ons minder bekende Blankaart in te ruilen voor het door ons bekende terrein: op naar de Fonteintjes en de Uitkerkse Polders! In de Fonteintjes zaten de drie hierboven vermelde zangvogels deze tijd van het jaar namelijk quasi altijd te zingen en zou een Sperwer ook moeten lukken, en in Uitkerke hadden we ook nog een aantal ongespeelde troeven in de hand. Er werd dus doorgeraced naar de Fonteintjes, waar om 20:30 een zingende Fitis met veel enthousiasme werd afgevinkt. Het viel te verwachten dat er verder niet enorm veel actieve trek meer zou zijn, maar de enkele vogels die we vanaf de telpost zagen maakten wel veel goed: een laag langsvliegende Sperwer en Groenling werden met open armen onthaald. Een vrij late Barmsijs vloog langs, maar moest helaas ongedetermineerd blijven.

 • 148. Fitis
 • 149. Groenling
 • 150. Sperwer

Scannen op telpost De Fonteintjes (©Elias Tibax)

Omdat de trek echt wel stilgevallen was en er rond 21:00 geen vooruitzicht meer was op zingende Groene Spechten en Braamsluipers (toch geen binnenkoppers, zo blijkt!), kon er opgeschoven worden naar de Uitkerke Polders. Zonsondergang zou rond 21:20 vallen, dus we hadden nog wel even licht om een volledig rondje te doen. Snorren en Graszangers waren veelal aanwezig maar hadden we niet meer nodig, maar een tiental minuten na zonsondergang konden we stevig uithalen met in één veld zowel een koppel Patrijzen als exact die ene laat overwinterende Kleine Rietgans die tijdens alle voorbereidingsrondes vakkundig gedipt werd! In de verte werd een Veld- of Ransuil gezien die we nog twee keer konden oppikken maar niet meer konden afmaken. Tijdens het rondrijden voor uilen en/of koereigers riep er een Kwartel net naast de auto, vrij dichtbij waar er vroeg ‘s ochtends ook één was gevonden. Van meevallers gesproken! In de Eendekooi van Wenduine durven er blijkbaar nog al eens Koereigers te slapen tussen de Aalscholvers, maar dat bleek vandaag niet het geval.

 • 151. Patrijs
 • 152. Kleine Rietgans
 • 153. Kwartel

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus (©Elias Tibax)

Nadat de laatste schemering officieel verdween, werd er laat ‘s avonds nog doorgereden naar een zingende Kwartelkoning. In de globale omgeving wisten we in het laatste kwartier van de dag ook nog een Ransuil te scoren. Deze werkte, in tegenstelling tot de verschillende pogingen tijdens de eerste nacht, wèl goed mee.

 • 154. Kwartelkoning
 • 155. Ransuil

Een aantal minuten voor middernacht werd er afgeklopt om volledig te kunnen genieten van het spektakel dat zich boven onze hoofden aan het ontwikkelen was. Toevallig bevonden we ons om middernacht op een hoger gelegen plateau, ver van omliggende bronnen van lichtvervuiling. Dit kwam fantastisch uit, want deze prachtige 10 mei 2024 werd natuurlijk afgesloten door de zwaarste zonnestorm in jaren, weliswaar op een nagenoeg volledig heldere nacht! Dit was vanaf de late avond vrij goed waarneembaar, maar na middernacht barstte het echt volledig los. Een roze-groene gloed over de hele noordelijke helft van de hemel, compleet met zuilvormige structuren! Een fantastische afsluiting van een dag die we allemaal nooit meer vergeten.

Noorderlicht (©Bjarne Verhaeghe)

De eindbalans

Deels uitgeput maar vooral heel opgelucht klopten we af met in totaal 155 soorten. Daarbij ligt onze score 11 soorten hoger dan de hoogste score waar wij weet van hebben. Het zou ons echter niet verbazen dat er al grotere Big Days neergezet geweest zijn, want ondanks een reeks hele mooie meevallers werden er toch ook een aantal eenvoudige soorten gemist, en kan er zeker nog heel wat geoptimaliseerd worden aan de planning. Ergens bijvoorbeeld een uurtje intensief scannen voor roofvogels had zeker niet misstaan, en had vermoedelijk meer opgeleverd dan rondjes rijden voor een tweetal eenden die al even niet meer gemeld waren.

Op een gelijkaardige route als de onze lijkt een 165-tal soorten zeker mogelijk, mits nog iets betere condities, een extra portie geluk en iets efficiënter tijdsgebruik. Er zijn natuurlijk ook een hele reeks fantastische gebieden in België die we niet hebben bezocht, dus ongetwijfeld kan een andere route ook een beter resultaat opleveren. We zijn alvast benieuwd naar andere Big Days, zowel in het verleden als in de toekomst! We sluiten zeker niet uit dat er vanuit ons kamp in de toekomst nog pogingen zullen volgen om de volgende mijlpaal van 160 soorten te doorbreken!

Voor de volledigheid (en om de daglijsten internationaal vergelijkbaar te maken), werden er op de Big Day zeven bijkomende exoten gezien: Grote Canadese Gans, Indische Gans, Nijlgans, Mandarijneend, Fazant, Stadsduif en Halsbandparkiet. Hiervan maken volgens het BRBC de vijf algemeenste deel uit van categorie C, die in het buitenland wel vaak geteld worden. Dit zou ons totaal naar 160 soorten brengen.

Discussie

Hans Matheve  ·  30 mei 2024  21:33

Vet, gasten! Proficiat met het resultaat en fijn dat jullie er een verslagje van maakten.

Daan Drukker  ·  31 mei 2024  16:07

Erg leuk om te lezen!

Folkert Jan Hoogstra  ·  31 mei 2024  20:55

Gaaf hoor! Gaan jullie volgend jaar weer een poging doen?

Anton Cnudde  ·  31 mei 2024  21:40

Dank, heren! Er is natuurlijk nog enorm veel ruimte voor optimalisering, dus als de condities goed zitten denk ik dat we met een gelijkaardige groep de komende jaren nog wel een poging zullen ondernemen. Alle big day-verslagen vanuit Nederland, inclusief jouw filmpje Folkert Jan, doen zeker smaken naar meer. De kaap van 200 soorten zal wellicht nooit bereikbaar worden in België, maar ik denk dat er wel zeker nog veel mogelijk is. Ik ben zelf alvast benieuwd!

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.